Пристап до ресурсите

Пристапот до 70% од сите ресурси на отворената лабораторија за истражување во облакот ќе биде овозможен за сите истражувачи во земјата, врз база на отворени повици.

Отворените повици ќе се евалуираат периодично на двомесечно ниво, и тоа од технички и од научен аспект, и на предлог проектите кои конкурирале за ресурси и ги исплолнуваат техничките и научните критериумите ќе им биде овозможено користење на ресурсите од лабораториајта.